Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen én plaatsingen door de verkoper, als zodanig, uitdrukkelijke aanvaard door de verkoper, bindend voor partijen tenzij dezen er, in gemeen akkoord, schriftelijk van afwijken:
  1. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, én andere specifiëringen hoegenaamd, door de verkoper verstrekt in catalogi of anderszins, zijn voor hem niét bindend en uitsluitend bedoeld om de koper een voorbeeld te geven van het aangeboden product: afwijkingen in welke vorm ook, geven de koper niét het recht de goederen te weigeren, betaling achterweg te laten, of schadevergoeding te eisen; toezending van catalogi en/of prijslijsten, verplicht de verkoper geenszins tot levering, en blijven zijn eigendom: de erin opgenomen prijzen zijn steeds (BTW.exclusief).
  2. Een offerte houdt géén verbintenis in voor de verkoper, dan na een schriftelijke aanvaarding door hem van een geschreven bestelling door de koper: indien na de (datum van de) offerte, kostprijsvormende factoren ervan mochten wijzigen – ook al geschiedt zulks ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs, in functie daarvan, aan te passen.
  3. Bij annulering van een bestelling door de koper, is deze aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de overeengekomen prijs, tenzij deze een meer omvangrijke schade bewijst: maatstukken die alsdan reeds in productie zijn genomen, dienen in dat geval, volledig vergoed te worden.
  4. Vertraging in levering en/of uitvoering der werken, zal géén aanleiding geven tot prijsvermindering of schadevergoeding: overmacht hoegenaamd ontheft de verkoper van zijn leveringsverplichting.
  5. Geleverde goederen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper, ook al wordt die slechts eigenaar ervan, na volledige betaling van de overeengekomen prijs.
  6. De koper erkent, bij ongeprotesteerde levering, alle daarbijhorende plaatsings- en bedieningsinstructies ontvangen te hebben: ontbreken daarvan, moet aangetekend aan de verkoper gemeld worden, en zonder die instructies, mag het geleverde apparaat, noch geplaatst, noch in gebruik genomen worden, terwijl niét-stipte-naleving ervan, steeds op eigen risico van de koper gebeurt.
  7. De koper verplicht zich ertoe de (betreffende) schoorsteen (vooraf) te laten vegen en nakijken op eventuele gebreken: de verkoper kan nooit verantwoordelijk gesteld voor gebreken aan dat schoorsteenkanaal.
  8. Géén klacht zal aanvaard worden, dan schriftelijk én binnen de acht dagen na de levering of de uitgevoerde werken.
  9. Alle facturen dienen binnen de zeven dagen van de factuurdatum – contant – betaald te worden, op straffe van – van rechtswege, zonder aanmaning of ingebrekestelling, verschuldigde – verwijlintresten aan de wettelijke rentevoet, tot de volledige betaling, terwijl de aanvaarding van een andere dan contante betaling, géén schuldvernieuwing kan betekenen.
  10. Voor alle betwistingen terzake, zijn alléén de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!